Kontaktobjekt

Vård- och omsorgsnämnd

Publicerad 2017-08-17
Uppdaterad 2021-02-22 12:53

Adress: Fredsgatan 23, Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-192 98
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Sala kommun, Vård- och omsorgsnämnden, Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Vård- och omsorgsnämnden uppgift är att fullgöra uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SOL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FB). Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (POSOM).

Sammanträden

Vård- och omsorgsnämnden har 11 ordinarie sammanträden per år.

Här hittar du Vård- och omsorgsnämndens sammanträden

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande: Elisabet Pettersson (C)
Vice ordförande: Elin Johansson (M)
Andre vice ordförande tillika oppositionsledare: Camilla Runerås (S)