Detaljplan
Publicerad 2023-11-29
Uppdaterad 2024-05-28 08:25
En detaljplan är en plan för utformning av bebyggelse och mark inom ett visst område. Detaljplanen reglerar var man får bygga samt vad byggnader och markområden skall användas till (exempelvis bostadsändamål, handel, industri, park eller kontor). Detaljplanen kan även reglera hur stora byggnader får vara, samt hur byggnader får se ut. Att ett område är detaljplanerat har betydelse för vilka regler som gäller enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Detaljplanen styr även bygglov. Syftet med detaljplanen för Lasarettet 2 är att möjliggöra nya användningar såsom kontor, vård, eller gymnasieskola i den befintliga lasarettsbyggnaden genom till- och påbyggnad. Syftet med planen är också att möjliggöra för nybyggnation av bostäder på fastighetens norra del.

Diarienummer: 2021/932
Plan handlagd med: Standardförfarande

Läs mer om Planprocessen

Granskning


Granskningsutlåtande för DP Lasarettet 2.
Detaljplanen har upprättats genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och har skickat ut till berörda sakägare och remissinstanser.
Planen var ute på granskning mellan 2023-12-04 – 2024-01-22.
Granskningsutlåtandet har sammanställts och innehåller Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter.
Detaljplanen avses nu antagas i Kommunfullmäktige den 17 juni 2024. Granskningsutlåtandet anslås därför minst 3 veckor före detta beslutsdatum och underrättelse skickas samtidigt till de som yttrat sig i samråd eller granskning och där inkomna synpunkter inte beaktats.
Anslaget görs så att tid och möjlighet finns för de som inte fått sina synpunkter beaktade att kunna kontakta sina förtroendevalda med synpunkter innan planförslaget tas upp för antagande.
Granskningsutlåtandet går att läsa nedan.


Detaljplanen var ute på samråd mellan 2022-12-19 – 2023-01-22. De synpunkter som inkommit under samrådstiden har sammanställts och redovisas i en samrådsredogörelse (se planhandlingar nedan). Samrådsredogörelsen innehåller Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter.

Planförslaget avser utveckling av fastigheten Lasarettet 2 och avviker inte från översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte heller innebära en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen är nu ute på granskning och det reviderade planförslaget har skickats till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré och på kommunens hemsida. De synpunkter som inkommer under granskningstiden kommer senare redovisas i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet kommer även innehålla Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till de inkomna synpunkterna.

Aktuell Fastighetsförteckning (planhandling) publiceras inte här på grund av GDPR (behandling av personuppgifter i EU).

Granskningstid: 2023-12-04 - 2024-01-22

Synpunkter


Under samrådsperioden har du möjlighet att lämna ett yttrande om förslaget till detaljplan. Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Synpunkter senast: 2024-01-22

Dokument

Upplysningar