StartPågående detaljplanerDetaljplan för Lasarettet 2
Detaljplan
Publicerad 2022-12-15
Uppdaterad 2022-12-15 14:31
En detaljplan är en plan för utformning av bebyggelse och mark inom ett visst område. Detaljplanen reglerar var man får bygga samt vad byggnader och markområden skall användas till (exempelvis bostadsändamål, handel, industri, park eller kontor). Detaljplanen kan även reglera hur stora byggnader får vara, samt hur byggnader får se ut. Att ett område är detaljplanerat har betydelse för vilka regler som gäller enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Detaljplanen styr även bygglov. Syftet med detaljplanen för Lasarettet 2 är att möjliggöra nya användningar såsom kontor, vård, skola, och bostäder i den befintliga lasarettsbyggnaden genom till- och påbyggnad. Syftet med planen är också att möjliggöra för nybyggnation av bostäder.

Diarienummer: 2021/932
Plan handlagd med: Standardförfarande

Läs mer om Planprocessen

Samråd

Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i kommunhusets entré, samt på kommunens webbplats www.sala.se. Syftet med samrådsskedet är att ge berörda möjligheten till insyn och påverkan tidigt i planprocessen. De synpunkter som lämnas in redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter.

Samrådstid: 2022-12-19 - 2023-01-22

Dokument

Synpunkter

Under samrådsperioden har du möjlighet att lämna ett yttrande om förslaget till detaljplan. Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se.

Synpunkter senast: 2023-01-22

Upplysningar