StartPågående detaljplanerDetaljplan för Måns Ols badområde Sala kommun, Västmanlands län
Detaljplan
Publicerad 2022-11-28
Uppdaterad 2022-11-28 00:11
Detaljplanen syfte är att utveckla Måns Ols badområde till ett tillgängligt och attraktivt rekreations[1]område. Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av ett nytt servicehus som ska anpassas till platsens rekreativa värden och värdefulla kulturmiljöer. Gällande detaljplan är väldigt styrd i sin utformning och försvårar prövning av lov och framtida utveckling. Syftet med detaljplanen är därmed att ta fram en detaljplan som tydligt beskriver hur området ska nyttjas och utvecklas men med utrymme för viss flexibilitet. Detaljplanen ska också pröva en förändrad användning av fastigheterna Butiken 1 och 2

Diarienummer: 2014/1051
Plan handlagd med: Standardförfarande

Läs mer om Planprocessen

Granskning

Granskningstid: 2022-11-28 - 2022-12-20

Dokument

Synpunkter

Under granskningsperioden har du möjlighet att lämna ett yttrande om förslaget till detaljplan. Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se

Synpunkter senast: 2022-12-20

Upplysningar