StartPågående detaljplanerDetaljplan för Gillet 6
Detaljplan
Publicerad 2022-10-17
Uppdaterad 2023-06-02 12:23
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av fastigheten Gillet 6, ett centralt beläget stadskvarter i Sala, Sala kommun. Gällande detaljplan medger en begränsad byggrätt för hotellverksamhet i en till tre våningar, i övrigt utgör stora delar av fastigheten Gillet 6 av prickmark vilket reglerar att marken inte får bebyggas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tillägg och nybyggnader som tillsammans med delar av befintliga byggnader bildar en ny kvartersstruktur. Vidare är syftet att möjliggöra för en flexibel användning som bidrar till stadsutveckling av både verksamheter och bostäder i centrala Sala. Bebyggelsen anpassas till angränsande och rådande skala i Sala innerstad samt på ett lämpligt sätt förhålla sig till angränsande riksintressen och dess sär-och karaktärsdrag.

Diarienummer: 2017/925
Plan handlagd med: Standardförfarande

Läs mer om Planprocessen

Granskning

Granskningstid: 2022-10-19 - 2022-11-19

Dokument

Synpunkter

Den som inte är nöjd med Kommunfullmäktiges beslut kan överklaga skriftligt hos mark- och miljödomstolen. Endast den som tidigare skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga. Överklagandet ska ställas till mark- och miljödomstolen, men sändas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sala kommun. Tala om vilket beslut som överklagas genom att ange ärendets diarienummer (2017/925), vilket kvarter eller område som planen avser (detaljplan för Gillet 6) samt datum och paragraf för beslutet (29 maj 2023, § 55). Ange också varför beslutet är felaktigt och hur det bör ändras. För att mark- och miljödomstolen ska kunna ta upp överklagandet måste skrivelsen ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från anslagsdatum, d.v.s. senast den 23 juni 2023. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Överklagandet kan ske genom ombud. Sänd i så fall med en fullmakt. Skicka skrivelsen till: Kommunstyrelsen, Box 304, 733 25 Sala eller lämna den i receptionen, Stora torget 1 i Sala eller kommun.info@sala.se . Vid frågor kontakta Sala kommun på telefon 0224-74 70 00 alt Victor Zakrisson, planchef på telefon 0224-47 321

Synpunkter senast: 2023-06-23

Upplysningar