StartPågående detaljplanerDetaljplan för Bryggeriet
Detaljplan
Publicerad 2022-11-11
Uppdaterad 2023-04-28 08:52
En detaljplan är en plan för utformning av bebyggelse och mark inom ett visst område. Detaljplanen reglerar var man får bygga samt vad byggnader och markområden skall användas till (exempelvis bostadsändamål, handel, industri, park eller kontor). Detaljplanen kan även reglera hur stora byggnader får vara, samt hur byggnader får se ut. Att ett område är detaljplanerat har betydelse för vilka regler som gäller enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Detaljplanen styr även bygglov. Syftet med detaljplanen för Bryggeriet är att möjliggöra för bostäder. Bakgrunden till detaljplanen är att förse Sala kommun med cirka 6 stycken lägenhetsbostäder med särskild service enligt LSS.

Diarienummer: 2021/1046
Plan handlagd med: Standardförfarande

Läs mer om Planprocessen

Granskning

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningstid: 2022-11-14 - 2022-11-27

Dokument

Synpunkter

Inga synpunkter tas emot när detaljplanen är antagen. Den som inte är nöjd med Kommunfullmäktiges beslut kan överklaga skriftligt hos mark- och miljödomstolen. Endast den som tidigare skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga. Överklagandet ska ställas till mark- och miljödomstolen, men sänds eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sala kommun.

Upplysningar