StartPågående detaljplanerDetaljplan för Pumpen 1
Detaljplan
Publicerad 2021-06-29
Uppdaterad 2021-06-29 16:49
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av fastigheten Pumpen 1 vid den södra infarten till Sala (f.d. Silverrasten), i korsningen mellan Västeråsleden och Sörskogsleden för kontor, icke störande verksamheter och handel (dock ej livsmedel).

Plan handlagd med: Standardförfarande

Läs mer om Planprocessen

Granskning

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningstid: 2021-07-05 - 2021-09-05

Dokument

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se

Synpunkter senast: 2021-09-05