Detaljplan

Detaljplan för Norrängen

Publicerad 2020-11-02
Uppdaterad 2020-11-04 15:49
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Norrängen i form av bostäder. Denna del av Sala är för närvarande exploaterat med bostäder, verksamheter och tyngre industrier. Planområdet planeras möjliggöra ca 150 bostäder.

Diarienummer: 2019/244
Plan handlagd med: Utökat förfarande

Läs mer om Planprocessen

Samråd

Under samrådet tas ett förslag till detaljplan fram. Förslaget skickas ut på samråd till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter med flera redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter.

Samrådstid: 2020-11-04 - 2020-11-29

Dokument

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se

Synpunkter senast: 2020-11-29

Upplysningar