StartKommun och politikÖverklaga beslut, rättssäkerhetAnslagstavlaUnderrättelse om granskning: Detaljplan för Lasarettet 2
Anslagstavla
Publicerad 2023-11-29
Uppdaterad 2023-11-29 13:16

Kommunstyrelsens ledningsutskott har vid sammanträdet 2023-11-22 beslutat att granskning ska ske över rubricerad detaljplan (KSLU §160).

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2022-12-19 – 2023-01-22. Inkomna synpunkter från samrådet och kommunens kommentarer på dessa finns att läsa i upprättad samrådsredogörelse.

Planförslaget avser fastigheten Lasarettet 2 och syftet med planen är att möjliggöra nya användningar som kontor, vård eller gymnasieskola i den befintliga lasarettsbyggnaden genom till- och påbyggnad. Syftet med planen är också att möjliggöra för nybyggnation av bostäder på fastighetens norra del. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen och genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Planen tas fram genom standardförfarande.

Granskningstid: 2023-12-04 – 2024-01-22 (6 veckor)

Under granskningstiden har sakägare möjlighet att lämna ett yttrande om förslaget till detaljplan. Planhandlingarna som tillhör detaljplanen (inklusive samrådsredogörelsen) finns utställda vid kommunhusets entré, Stora Torget, samt på kommunens webbplats www.sala.se (följ länk nedan).

Kontakt

Victor Zakrisson, Enhetschef
0224-747321 victor.zakrisson@sala.se