StartAnslagstavlaGranskning: Förslag till reviderade Avfallsföreskrifter för VafabMiljö kommunalförbund
Anslagstavla
Publicerad 2023-08-07
Uppdaterad 2023-08-10 09:21

Tillkännages under perioden 2023-08-07 – 2023-08-28

Direktionen för VafabMiljö har fattat beslut om förslag till reviderade Avfallsföreskrifter den 8 juni 2023. En rad ändringar görs med anledning av ändrad lagstiftning och förändrade uppdrag. Vissa ändringar beror på erfarenheter hos VafabMiljö, tillsynsmyndigheten och kunderna. Exempelvis intervall för tömning av fosforfilter i enskilda avloppsanläggningar.

Ändringar i föreskrifterna ställs ut för allmänhetens granskning. I detta fall bedömer VafabMiljö att föreskrifterna ska ställas ut med sista svarsdatum den 15 september 2023.

Efter utställning under fyra veckor kan samrådsyttrandena vara klara den 15 september, beslut om slutgiltig version av föreskrifter fattas av direktionen den 28 september och skickas till kommunerna för beslut i kommunfullmäktige. Ikraftträdande den 1 januari 2024.

Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ska ställas ut samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas.

Utställningen finns för påseende på Medborgarkontoret, från och med 7 augusti till och med 28 augusti 2023.

Synpunkter lämnas direkt till info@vafabmiljo.se

Kontakt

Peter Smith, Huvudregistrator
0224-747 067 peter.smith@sala.se