StartKommun och politikÖverklaga beslut, rättssäkerhetAnslagstavlaMeddelande om lagakraftvunnen plan: Detaljplan för Gillet 6
Anslagstavla
Publicerad 2023-06-29
Uppdaterad 2023-06-29 13:28

Då kommunens beslut att anta detaljplanen, 2023-05-29 (Kf § 55), inte överklagats enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen (2010:900) eller överprövats av Länsstyrelsen (404-3132-2023) enligt 11 kap 10 § har beslutet vunnit laga kraft 2023-06-23, tre veckor efter att justeringen av protokollet över kommunfullmäktiges beslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla (2023-06-02).

Då kommunens beslut att anta detaljplanen, 2023-05-29 (Kf § 55), inte överklagats enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen (2010:900) eller överprövats av Länsstyrelsen (404-3132-2023) enligt 11 kap 10 § har beslutet vunnit laga kraft 2023-06-23, tre veckor efter att justeringen av protokollet över kommunfullmäktiges beslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla (2023-06-02).

Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datumet planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kontakt

Victor Zakrisson, Enhetschef
0224-747321 victor.zakrisson@sala.se