StartAnslagstavlaGranskning: Detaljplan för Evelund
Anslagstavla
Publicerad 2023-03-10
Uppdaterad 2023-03-10 11:22

Granskningstid: 2023-03-15 - 2023-05-17

Detaljplanens syfte är att nyttja Evelunds strategiska läge runt knutpunkten vid riksvägarna för etablering av verksamheter, till exempel logistikföretag, men också olika typer av vägserviceinrättningar. Detaljplanen ska utformas så att störningar för närliggande bebyggelse minimeras och så att tillkommande dagvatten hanteras lokalt samt inte medför ytterligare belastning för befintlig avvattning av området. Riksintresset för kommunikation ska inte påverkas negativt. Detaljplanen ska även ge förutsättningar för att skapa en representativ entré till Sala tätort.

Granskningshandlingar finns på kommunens webbplats www.sala.se, klicka på länk nedan under "Läs mer". Handlingarna finns också utställda på Medborgarkontoret i Kommunhusets entré, Stora Torget 1. 

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen lämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och utvecklingsenheten, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se senast den 17 maj 2023. Ange diarienummer: 2014/424

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Observera att detta skede kallas för granskning.

Kontakt

Mikael Byström, Planarkitekt
0224-74 73 25 mikael.bystrom@sala.se