Ledig kommunal tomt

Färnebo Prästgård 7:7

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2020-09-21 10:21
Friliggande bostadshus i ett plan.

Om fastigheten

Kommundel: Västerfärnebo
Adress: Krokvägen 2 733 60 Västerfärnebo
Markpris (kr): Säljs via Svensk fastighetsförmedling i Sala
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abonnemangsavgifter
Areal (kvm): 1008

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i ett plan. Högsta byggnadshöjd 4 meter.

Grundundersökning

Utdrag ur översiktlig grundundersökning för Västerfärnebo Kyrkby, varvid ett borrhål gjorts inom här aktuellt område: "Inom det för småhusbebyggelse planerade delen i det undersökta områdets sydöstra del tillåter grundförhållandena att grundläggning sker på plattor med beaktande av att jordmaterialet till större delen är mycket tjälfarligt". Någon detaljerad grundundersökning för fastigheten enligt Svensk byggnorms krav finns ej. Sådan undersökning skall bekostas av tomtköparen. Om det visar sig att extraordinär grundläggning krävs, får köparen stå för den kostnaden. Detsamma gäller för förekommande radonmätning.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.