Ledig kommunal tomt

Åby 3:57

Publicerad 2017-10-19
Uppdaterad 2020-09-21 10:31
Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.

Om fastigheten

Kommundel: Saladamm
Adress: Villavägen 3 733 91 Sala
Markpris (kr): Säljs via Svensk fastighetsförmedling i Sala
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abonnemangsavgifter
Areal (kvm): 1646

Planbestämmelse

Friliggande småhus i högst två plan. Källare får inte byggas.

Grundundersökning

Grundundersökning är gjord i detaljplaneområdet och finns på kommunen. Skulle det vara så att grundundersökningen inte ger tillräckliga upplysningar för att bedöma grundläggningsmetod, får den byggande bekosta eventuell kompletterande grundundersökning. Enligt grundundersökningen gäller att grundläggning ska ske direkt i mark. Grundplattor ska frostskyddas och dimensioneras så att grundpåkänningen inte tillåts överskrida 0,1 MPa/m och 0 m max = 0,1 MPa. Fyllning för grundläggning får inte utföras till större höjd ovan nuvarande mark än ca 1 meter. Även radonundersökning bekostas av köparen. För fastigheten gäller att om extra ordinär grundläggning krävs, får tomtköparen stå för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.