Ledig kommunal tomt

Kumla Prästgård 3:16

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2020-09-21 10:58
Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m².

Om fastigheten

Kommundel: Kumla
Adress: 733 93 Sala
Markpris (kr): Säljs via Svensk fastighetsförmedling i Sala
Vatten och avlopp (kr): 109 875 kr
Areal (kvm): 1400

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i högst två plan. Största tillåtna byggnadsyta är 210 m². Maximal byggnadsyta för huvudbyggnad i 1 plan är 160 m², för 2 plan 120 m². Maximal yta för uthus är 50 m². Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 7 meter och för uthus 3 meter. Huvudbyggnad ska placeras med långsida och huvudentré mot förgårdsmark/lokalgata. Huvudbyggnad får inte byggas samman med eventuellt garage eller uthus. Maximal tillåten gavelbredd för uthus, garage och dylikt är 6 meter. Huvudbyggnad ska förses med sadeltak med taklutning mellan 20° - 34°. Frontespis och mindre takkupor får dock byggas. Valmat tak tillåts inte. För mindre ut- och tillbyggnad tillåts även andra takformer så länge de inte kommer i konflikt med sadeltaket och stör upplevelsen av en sammanhängande takutformning av traditionell karaktär. Tak ska utföras med röda takpannor eller röd falsad plåt. På mindre tillbyggnader tillåts andra takmaterial. På uthus tillåts både sadel- och pulpettak. Samtliga fasader ska målas med matt röd, gul eller grön färg. NOT. VA-anslutning: VA-anslutning omfattar vatten och spillvatten. Lokalt omhändertagande av dagvatten, det får inte kopplas till spilledning.

Grundundersökning

Grundundersökning bekostas av köparen. För fastigheten gäller att om extra ordinär grundläggning krävs, får tomtköparen stå för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.