StartStällföreträdare - Åtagande
Självservice

Ställföreträdare - Åtagande

Publicerad 2016-05-17
Uppdaterad 2019-01-02 10:38
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

För att kunna fylla i formuläret måste du känna till huvudmannens eller den omyndiges fullständiga namn, personnummer och adressuppgifter. Du behöver även läsa igenom överförmyndarens information om vilka uppgifter som ingår i det aktuella uppdraget, se relaterad information.

Om tjänsten

Om du blivit tillfrågad att bli god man, förvaltare eller förmyndare till en huvudman eller en omyndig och tackar ja till uppdraget ska du skriva under att du åtar dig uppdraget.

Åtagandet ska vid en anmälan om behov av ställföreträdare skickas till överförmyndaren och vid en ansökan om behov av ställföreträdare skickas till Tingsrätten, Box 40, 721 04 Västerås.

Villkor

Du som har blivit tillfrågad om att bli god man, förvaltare eller förmyndare ska underteckna denna blankett om du vill åta dig uppdraget. Du som vill ha god man eller förvaltare och vet vem du vill ha som ställföreträdare kan själv låta den tillfrågade personen underteckna detta åtagande och själv skicka in åtagandet tillsammans med godkännandet och din ansökan till Tingsrätten.

Ersättning

Observera att god man, förvaltare eller förmyndare enligt föräldrabalken 12 kap 16 § har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren.

Överförmyndaren bestämmer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde. Om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel. Detta sker i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller hans/hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet.

Arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas med dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder något annat. Arvodet betalas ut en gång per år.