StartÖverförmyndaren, årsräkning och sluträkning
Självservice

Överförmyndaren, årsräkning och sluträkning

Publicerad 2016-07-05
Uppdaterad 2019-01-02 10:47
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Redogörelse

För att kunna fylla i denna blankett behöver du kontinuerligt under året anteckna vilka inkomster och utgifter huvudmannen eller den minderåriga har på specifikationsblanketterna för inkomster och utgifter, samt spara samtliga verifikat på inkomster och utgifter. 

Till "Årsräkning - Sluträkning" ska specifikationsblanketter för inkomster och utgifter bifogas. Ifyllnadsbara specifikationsblanketter hittar du under Mer information. 

OBS! Du har möjlighet att begära förtur på granskningen när du använder blanketten som endast är för utskrift!

Om tjänsten

Årsräkning ska redovisas, med verifikat, till överförmyndaren mellan 1 januari och sista februari varje år. Sluträkning ska lämnas in inom en månad sedan uppdraget har avslutats.

Notera på blanketten vilken period redovisningen avser. För mer information om hur du fyller i "Årsräkning - Sluträkning" se dokumentbilagorna.

Villkor

Som god man, förvaltare eller förmyndare med redovisningsskyldighet för ekonomin använder du denna blankett för att redovisa huvudmannens eller den omyndigas inkomster och samtliga utgifter under den period du ska redovisa.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Huvudregeln är att huvudmannen eller den omyndiga själv betalar arvodet om dennes inkomst överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller om tillgångarna överstiger två gånger prisbasbeloppet. Arvodet betalas ut årligen efter granskning av årsräkningen och är baserat på prisbasbeloppet för aktuellt år.