StartÖverförmyndaren, redogörelseblankett (vanlig)
Självservice

Överförmyndaren, redogörelseblankett (vanlig)

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-01-02 10:46
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

För att kunna fylla i denna blankett behöver du kontinuerligt under året anteckna vilka uppgifter du utfört inom ditt uppdrag. För att arvodesbeslutet ska bli så rättssäkert som möjligt bör du även bifoga beslut och dylikt som styrker dina uppgifter. Du har inte möjlighet att få arvode för uppgifter som inte ingår i uppdraget. 

OBS! Om du inte markerar att du vill ha arvode görs bedömningen att du inte begär något arvode.

Om tjänsten

Redogörelsen för ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare ska redovisas till överförmyndaren mellan 1 januari och sista februari varje år eller inom en månad sedan uppdraget har avslutats.

Notera på blanketten vilken period redovisningen avser. Blanketten påvisar för överförmyndaren att du har utfört ditt uppdrag på ett tillfredsställande sätt och ger dig därmed möjlighet att begära arvode för ditt uppdrag.

Villkor

Som god man, förvaltare eller förmyndare använder du denna blankett för att redovisa vilka uppgifter du haft i ditt uppdrag under perioden.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Huvudregeln är att huvudmannen eller den omyndiga själv betalar arvodet om dennes inkomst överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller om tillgångarna överstiger två gånger prisbasbeloppet. Arvodet betalas ut årligen efter granskning av redogörelsen och är baserat på prisbasbeloppet för aktuellt år.