StartGod man för ensamkommande barn - Intresseanmälan
Självservice

God man för ensamkommande barn - Intresseanmälan

Publicerad 2016-05-17
Uppdaterad 2019-01-02 10:37
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Observera att kontroller görs hos Kronofogdemyndigheten, i belastningsregistret och socialregistret för att se att inget finns registrerat på dig där.

Om tjänsten

Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn använder du den här blanketten för att meddela ditt intresse till Överförmyndaren.

Villkor

För att bli god man för ensamkommande flyktingbarn krävs att du är erfaren, rättrådig och i övrigt lämpad för uppdraget. Du behöver även vara särskilt lämpad för arbete med barn som befinner sig i en utsatt situation, ha goda kunskaper i det svenska samhället, t.ex. veta hur skola och vård fungerar och olika myndigheters ansvarsområden.

Du bör även behärska det svenska språket i tal och skrift, då det ofta förekommer kontakter med myndigheter och organisationer. Du ska stå fri från olika myndigheter och andra instanser för att kunna agera opartiskt så att det inte uppstår risk för intressekonflikter. Du bör ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar och vara lyhörd och ha förståelse för barnets utsatthet. Du bör ha kunskap om gången i utlänningsärenden.

Det är det offentliga biträdet som företräder barnet i asylprocessen, trots detta bör du ha kännedom om vad som ska göras samt skriva fullmakt åt biträdet och för övrigt ha en nära kontakt med denne, dock utan att överta biträdets roll.

Ersättning

Arvodet för gode män till ensamkommande flyktingbarn utan permanent uppehållstillstånd (PUT) uppgår till schablonersättningen 2 500 kr/mån.

Det utgår även arvode för de kostnader som överförmyndaren bedömer som aktuella för att sköta uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Om det finns särskilda skäl kan överförmyndaren besluta om arvode utan tillämpning av schablonen (till exempel om uppdraget varit särskilt komplicerat eller om uppdraget ej utförts tillfredsställande). En månad efter då barnet har fått PUT ska arvodessumman för gode män till ensamkommande flyktingbarn arvoderas per år enligt SKL-s riktlinjer för gode män och förvaltare. Detta är då avseende ett fullt uppdrag innehållande "bevaka rätt", "förvalta egendom" och "sörja för person". Då förordnandet som god man till ensamkommande flyktingbarn avslutas och särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare tillsatts enligt dom ändras arvodet från överförmyndaren att endast avse "bevaka rätt" och "förvalta egendom".

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har även rätt till ett arvode genom vård och omsorg för den del som omfattar vårdnadshavardelen.