StartGod man och förvaltare - Intresseanmälan
Självservice

God man och förvaltare - Intresseanmälan

Publicerad 2016-05-17
Uppdaterad 2019-01-02 10:37
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Tänk på att läsa igenom informationshäftet som riktar sig till gode män och förvaltare så att du vet vad uppdraget innebär innan du lämnar in en intresseanmälan. 

Om tjänsten

Fyll i den här blanketten om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare och lämna sedan in den till överförmyndaren.

Villkor

För att bli god man eller förvaltare ska man enligt föräldrabalken 11 kap 12 § vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. För att kontrollera din lämplighet gör överförmyndaren kontroller i belastningsregistret, hos Kronofogdemyndigheten samt i socialregistret.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Observera att god man, förvaltare eller förmyndare enligt föräldrabalken 12 kap 16 § har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren.

Överförmyndaren bestämmer dessutom i vilken mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde. Om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel. Detta sker i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller hans/hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet.

Arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas med dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder något annat. Arvodet betalas ut en gång per år.