StartStällföreträdare - Godkännande
Självservice

Ställföreträdare - Godkännande

Publicerad 2016-06-14
Uppdaterad 2019-01-02 10:38
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

För att kunna fylla i formuläret måste du känna till den tilltänkte ställföreträdarens fullständiga namn, personnummer och adressuppgifter. Du behöver även läsa igenom överförmyndarens information om vilka uppgifter som ingår i det aktuella uppdraget.

Om tjänsten

Om huvudmannen enligt läkarintyg förstår vad saken gäller eller om den omyndiga fyllt 16 år ska personen skriva under ett godkännande att du blir god man eller förmyndare för henne/honom. Godkännandet ska vid en anmälan om behov av ställföreträdare skickas till överförmyndaren och vid en ansökan om behov av ställföreträdare skickas till Tingsrätten, Box 40, 721 04 Västerås.

Du som har blivit tillfrågad om att bli god man, förvaltare eller förmyndare bör träffa huvudmannen eller den omyndiga för att ge denne tillfälle att träffa dig och besluta om hon/han vill godkänna dig som ställföreträdare.

Du som vill ha god man eller förvaltare och vet vem du vill ha som ställföreträdare kan själv skicka in godkännandet tillsammans med åtagandet och din ansökan till Tingsrätten.

Villkor

Du som vill ha god man eller du som vill godkänna föreslagen förvaltare eller förmyndare.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Observera att god man, förvaltare eller förmyndare enligt föräldrabalken 12 kap 16 § har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren.

Överförmyndaren bestämmer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde. Om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel. Detta sker i den mån hans/hennes beräknade inkomst överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet under det år när uppdraget utförs, eller om hans/hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet.

Arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas med dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder något annat. Arvodet betalas ut en gång per år.