StartÖverförmyndaren, Tingsrätten, god man eller förvaltare (från anhörig) - Ansökan
Självservice

Överförmyndaren, Tingsrätten, god man eller förvaltare (från anhörig) - Ansökan

Publicerad 2016-05-17
Uppdaterad 2019-01-02 10:44
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Till ansökan om god man eller förvaltare ska det bifogas läkarintyg inför god man/förvaltare och personbevis där samtliga relationer framgår. Om du som anhörig inte har möjlighet att få fram ett läkarintyg har Tingsrätten rätt att själva begära detta från sjukvården. 

I ansökan ska det framgå varför det finns behov av god man, varför behovet har uppstått just nu och varför behovet inte kan lösas på ett enklare sätt, t.ex. genom fullmakt eller autogiro. 

Om ansökan inte avser ett fullt godmanskap/förvaltarskap ska du även skriva hur övriga delar fungerar idag. Om ansökan avser ett förvaltarskap ska det även framgå varför det inte är tillräckligt med ett godmanskap. 

Ansökan ska skickas till Västmanlands Tingsrätt i Västerås (för fullständig adress se blankett).

Om tjänsten

Enligt föräldrabalken kan den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, och som därför behöver god man eller förvaltare. Detta eftersom behovet inte kan lösas på ett enklare sätt som t.ex. genom fullmakt eller autogiro.

För att kunna få god man eller förvaltare ska du vara myndig.

Villkor

Du som är anhörig till en person som av olika skäl behöver god man eller förvaltare.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Observera att god man, förvaltare eller förmyndare enligt föräldrabalken 12 kap 16 § har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren.

Överförmyndaren bestämmer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde. Om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel. Detta sker i den mån hans eller hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller hans eller hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet. Arvodet betalas ut en gång per år.