StartÖverförmyndaren, jämkning av ställföreträdarskap - Ansökan
Självservice

Överförmyndaren, jämkning av ställföreträdarskap - Ansökan

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-01-02 10:42
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Till ansökan om jämkning ska det bifogas läkarintyg inför god man/förvaltare och personbevis där samtliga relationer framgår. Om du som anhörig inte har möjlighet att få fram ett läkarintyg har Tingsrätten rätt att själva begära detta från sjukvården. 

I ansökan ska det även framgå varför behovet har förändrats och hur hjälpbehovet ser ut i dag. Ansökan skickas till Västmanlands Tingsrätt i Västerås (för fullständig adress se blankett).

Om tjänsten

Egen eller anhörigs ansökan till tingsrätten om jämkning av ställföreträdarskap när utökning eller minskning av uppdraget krävs.

Villkor

Blanketten är till för dig som har god man eller förvaltare, eller den som har någon anhörig som har god man eller förvaltare.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Observera att god man, förvaltare eller förmyndare enligt föräldrabalken 12 kap 16 § har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren.

Överförmyndaren bestämmer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde. Om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel. Detta sker i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller hans/hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet. Arvodet betalas ut en gång per år.