StartÖverförmyndaren, förvaltarskap - Ansökan
Självservice

Överförmyndaren, förvaltarskap - Ansökan

Publicerad 2016-05-17
Uppdaterad 2019-07-25 14:01
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Till anmälan om behov av förvaltarskap behövs läkarintyg. Om du inte har möjlighet att få fram ett läkarintyg har Tingsrätten rätt att själva begära detta från sjukvården. I anmälan ska det framgå varför det inte längre är tillräckligt med ett godmanskap. 

Ansökan om förvaltarskap skickas till Västmanlands tingsrätt i Västerås (för fullständig adress se blankett).

Om tjänsten

Ansökan från god man när huvudmannens hjälpbehov har förändrats så att ett godmanskap inte längre är tillräckligt.

Villkor

God man.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Observera att förvaltare enligt föräldrabalken 12 kap 16 § har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren.

Överförmyndaren bestämmer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde. Om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel. Detta sker i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller hans/hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet.

Arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas med dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder något annat. Arvodet betalas ut en gång per år.