Sala kommuns logotyp
Informationstjänst

Vilket stöd kan man få?

Publicerad 2017-04-10
Uppdaterad 2017-04-10 12:56
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Integrationsenheten jobbar med bosättning och handläggning av försörjningsstöd för de som kommer på anvisning till Sala. Det är några av de olika typer av stöd som kommunen erbjuder.

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting efter den 1 december 2010 kan du omfattas av "lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända." Då är det Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för din integration i Sverige.

Lagen gäller endast vuxna i åldern 20-64 år.

Mottagning och introduktion

Alla nyanlända flyktingar, både vuxna och barn, ska skrivas in på Integrationsenheten i Sala kommun. Sala kommun har uppdrag att vara med vid etableringssamtal tillsammans med nyanlända och Arbetsförmedlingen.

Finns det behov av rehabilitering och att individen har en prestationsförmåga lägre än 25 % ansvarar Integrationsenheten över introduktion och utreder behov av försörjning. Integrationsenheten samverkar då med landstinget och Arbetsförmedlingen.

Sala kommun jobbar utåtriktat för att skapa relationer och upprätta samarbete med kommuninvånare genom ideella organisationer, föreningsliv, hyresgästförening, elevförening etc.  

Bostäder till nyanlända

Integrationsenheten jobbar med bosättning av de som kommer på anvisning till Sala. Sala kommun har avtal med Länsstyrelsen om att ta emot ett visst antal nyanlända med uppehållstillstånd varje år.

Utöver de som ingår i länstalet för anvisningar så bistår även integrationsenheten med lägenhet till familjer som kommer till Sala på anknytning till ensamkommande barn. Det gäller endast de ensamkommande som är placerade utav Sala kommun. Barn som är bosatta i Sala men placerade utav en annan kommun hänvisas till sin hemkommun när det gäller bosättning för familj.

Försörjningsstöd

Integrationsenheten ansvarar för handläggning av försörjningsstöd för nyanlända, som är skrivna i Sala kommun och ansöker om försörjningsstöd inom två år från det att de anlänt till Sverige.

Integrationsenheten ansvarar främst för att trygga de nyanländas försörjning under den period som kallas för "glappet". Detta är perioden där nyanlända som ej har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan då istället kan ansöka om försörjningsstöd hos integrationsenheten. Försörjningsstöd kan också bli aktuellt om en nyanländ är föräldraledig eller har nedsatt prestationsförmåga.

Ensamkommande barn och unga (EKB)

Sala kommun tar emot barn och unga som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn och unga.

Mottagandet sker via en överenskommelse med Migrationsverket. Sala kommun har ett avtal om 14 asylplatser och 16 PUT-platser (platser för dem som har uppehållstillstånd). Kommunens uppdrag är att ordna boende, skola och en fungerande vardag för dessa ungdomar.

Våra boenden

Sala kommun har för närvarande två HVB-boenden för ensamkommande ungdomar. På våra boenden arbetar boendepedagoger dygnet runt. Syftet med arbetet på våra boenden är att ge ungdomarna en så bra grund som möjligt i det nya samhället. Ungdomarna behöver trygga vuxna som fungerar som stöd eftersom deras föräldrar inte finns närvarande. Målet med verksamheterna är att vägleda ungdomarna till ett självständigt och självförsörjande liv som unga vuxna.

Flyktingmottagandet - det här gör kommunen

Med anledning av de ökade flyktingströmmarna finns det anledning att redogöra för Sala kommuns uppdrag och insatser för ankommande flyktingar till kommunen.

Migrationsverket

Det är Migrationsverket som ansvarar för uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats (se relaterad information). Här hittar du bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.

I det rådande ansträngda läget i flyktingmottagandet har Migrationsverket även begärt att länsstyrelserna inventerar länets resurser för att eventuellt hjälpa till med att lösa ett behov av tillfälliga mottagningsboenden i länets kommuner. 

Kommunens ansvar och åtagande

Sala kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Västmanlands län om att ta emot 60 flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Utöver det ansvarar Sala kommun för att ta emot nyanlända som bosätter sig på egen hand i kommunen.

I Sala kommun är det integrationsenheten på Vård och omsorg som ansvarar för mottagandet.

Ensamkommande flyktingbarn

Sala kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla 14 boendeplatser för asylsökande barn och 16 boendeplatser för barn som har fått uppehållstillstånd.

Kontakta enheten för Ensamkommande barn och unga (EKB; se relaterad information)

Läs om ensamkommande barn och ungdomar på Migrationsverkets webbplats (se relaterad information).

Kommunen får också frågor om hur man gör om man vill starta ett HVB-hem (hem för vård och boende). Vänd dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för tillstånd om att starta HVB-hem.

Flyktingmottagandet - det här kan DU göra

Många medborgare hör av sig till kommunen med frågor om hur de kan hjälpa till på olika sätt. Det finns flera saker du kan göra: bli fadder/språkvän till nyanländ, bli ett familjehem och eller bli god man för ensamkommande barn.

  • Läs om att bli fadder
  • Läs om att bli familjehem
  • Läs om att bli god man för ensamkommande barn