Informationstjänst

Snöskottning och sandning

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2019-05-27 12:02
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Här kan du få svar på några av alla de frågor som dyker upp i snöröjningstider om var, när och i vilken ordning det plogas och röjs på kommunens, sammanlagt, dryga tio mil av gångbanor, cykelbanor och gator.

Är du osäker om "din" gångbana skall snöröjas eller användas som snöupplag, kontakta eller besök enhet gata/park, polisen eller biblioteket där det finns kartor och förteckningar över de gångbanor som skall hållas öppna vintertid.

För karta som visar trottoarer där fastighetsägaren skall sköta snöröjning, se länkar. I de fall som trottoaren har ersatts av en gång- och cykelbana ska kommunen sköta den.

 

A-B-C-gator

Gatorna i Sala är uppdelade i tre typer: A-, B- och C-gator. Lista över A- och B-gator hittar du bland relaterade dokument, medan övriga gator är C-gator.

A-gator - inom centrum och viktigare matargator

 • För att underlätta framkomligheten för fotgängare undanskottas och upplägges is och snö i vall mot körbanan av fastighetsägaren.
 • Snövallarna bortforslas av gata/park.
 • Sandning av gångbanor utföres av fastighetsägaren.

B-gator - matargator inom bostadsområden och gator inom kedje- och radhusområden

 • Gata/park bortforslar vid behov den på gångbanorna kvarliggande snön.
 • Sandning av gångbanorna utföres av fastighetsägaren.

C-gator - bostadsgator

 • Snön får ligga kvar på gångbanorna.
 • Bortforsling sker normalt inte.
 • I de fall gångbanorna inte är snöbelagda ansvarar fastighetsägarna för sandning mot halka.

Igenplogade fastighetsinfarter

Gata/park får ofta klagomål över att fastighetsinfarter plogas igen - tyvärr är det tekniskt svårt att undvika detta. Vi kan bara beklaga det obehag och merarbete som härigenom drabbar fastighetsägarna. Trots detta hoppas vi på ett gott samarbete under kommande vinter.

Trädbeskärning över gång- och cykelbanor

Glöm ej att beskära trädgrenar över gång- och körbanor för att förhindra skador på träd och snöröjningsmaskiner. Fri höjd över gångbanor ska vara minst 2,5 meter och över körbanor minst 4,6 meter.

Snabba fakta

 • Snöröjningskriterierna för både gator och gång- och cykelbanor är satta till 5 cm och båda körs påbörjas alla sträckor samtidigt.
 • Gång- och cykelbanor snöröjs ofta vid snömängder under 5 cm. Även sandning sker oftare på gång och cykelbanor där halkrisken är större.
 • Sala kommun har tjugo maskinförare som har jour fem åt gången, var fjärde vecka.
 • Sala kommun förfogar över 25 snöröjningsmaskiner.
 • Det är fem arbetsledare på Gata/park-jouren med jour var femte vecka.
 • Det är jourhavande arbetsledare som avgör när och var det ska plogas.
 • Områdesindelningen för snöröjning i centrala Sala är indelad i dels gång- och cykelbanor med fyra sträckor och dels gator med elva sträckor. För varje sträcka finns en körordning, där större stråk och vägar till centrala platser så som centrum, stationen, vårdcentralen och skolor är prioriterade.
 • I centrala Sala körs tre gatusträckor och fyra gång-/cykelvägssträckor samt skogsvägarna med Sala kommuns personal medan nio gatusträckor körs av entreprenörer.
 • Vi har 60 km gator i centralorten och totalt 75 km i kommunen. Cykelbanorna är 29 km varav 25 km i centralorten.
 • Varje snöröjningsrunda kostar ca 100 000-150 000 kr.

Gång- och cykelbanor vs. Gator och vägar

Ser man till antalet tillfällen som det snöröjs per år så visar det att gång- och cykelbanor är prioriterade.

Gång- och cykelbanor

När förhållandena för snöröjningen ändras som exempelvis vid nya maskiner och fordon, nya sträckningar eller andra omständigheter som påverkar förutsättningarna eller prioriteringarna så ses sträckorna över och arbetas om. Detta arbete sker fortlöpande. Till exempel gång och cykelbanor kör kommunen med egna fordon, det är 4 st. sträckor. Vi kör även centrum själva med väghyvel och 2 andra områden som snöröjs med lastbil. Resterande 9 områden körs av entreprenörer. Alla byarna körs av entreprenörer, utom Ransta där vi kör själva.

För gaturöjningen är större gator och stråk prioriterade, mindre gator i t.ex. bostadsområden körs senare. Hur lång tid varje sträcka tar beror på snömängden och om det är blötsnö eller pudersnö. Men i snitt tar det runt 8 timmar att köra ett område. De maskiner som är klara tidigt hjälper de som sträckor kvar att ploga.

När alla sträckor är körda så åker ett par mindre maskiner runt och röjer lite extra runt t.ex. övergångställen och platser där det är svårt att komma åt. När de kör hela sträckan så har de tidspressen att bli klara innan alla ska bege sig till skola och arbete.

Väghyveln

När det är mycket packad snö eller is så är det väldigt svårt för lastbilar och traktorer att få rent, därför körs då med väghyveln. Det kan göra att vissa sträckor står oplogade längre tider, vi har bara en väghyvel och det tar lång tid innan den hinner med.

Är du småhusägare och behöver sand?

Hämta den gratis (max två hinkar) på: 

 • Återbruket-Returen

Gäller inte flerbostadshus eller fastighetsbolag.