Avgifter

Sala kommun • Org.enhet: Samhällstekniska enheten

Senast uppdaterad: 2017-07-04

Senast uppdaterad: 2017-07-04


Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Som boende i Sala kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är du en del av vårt VA-kollektiv vilket betyder att du tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige bekostas av VA-kollektivet med hjälp av VA-taxan. Verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris och ha ett nollresultat, dvs. varken gå med vinst eller förlust. Eftersom alla kommuner har olika förutsättningar gällande sina ledningsnät, antal invånare, ytor och reningsverk blir VA-taxan olika i olika kommuner. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om sin kommuns VA-taxa och också sätter ramarna för hela VA-verksamheten. 

När du ska ansluta dig till kommunalt VA betalar du en engångsavgift, en så kallad anläggningsavgift. Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar en brukningsavgift. 1. Abonnemangsavgifter

Brukningsavgiften delas in i en fast avgift, en förbrukningsavgift (rörlig) samt en avgift per år och lägenhet. 

Vatten, spillvatten och dagvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 3 185 kr/år
Rörlig avgift: 14,25 kr/m³

Vatten och spillvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 2 140 kr/år
Rörlig avgift: 14,25 kr/m³

Endast vatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 968 kr/år
Rörlig avgift: 5,70 kr/m³

Endast spillvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 1 172 kr/år
Rörlig avgift: 8,55 kr/m³

Räkneexempel

Årskostnad för en bostadsfastighet ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten med en vattenförbrukning på 150 m³ är: 3185 kr + (150 m³ x 14,25 kr) = 5 323 kr eller cirka 3,55 öre per liter vatten.