Förorenade områden

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Förorenade områden är ofta ett resultat av tidigare industrier som lämnat giftiga ämnen kvar i marken. Idag är de förorenade områdena ett större miljöhot än de pågående miljöfarliga verksamheterna. För att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö måste dessa områden identifieras, undersökas och saneras.

Tillsyn

Miljöbalkens bestämmelser om förorenade områden gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som är så förorenade att de medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på hälsa och miljö. Ett förorenat område är ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

I miljöbalkens 10 kapitel anges de regler som gäller ansvaret för efterbehandling av förorenade områden. Ansvarig för avhjälpandeåtgärd är i första hand den som bedriver eller bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen. Ansvaret omfattar både det område som förorenats ursprungligen och det område som föroreningarna eventuellt spridit sig till. Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga kan de bli gemensamt bli ansvariga för åtgärderna (solidariskt ansvar).

Fastighetsägare kan ha ansvar för efterbehandling. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandling, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för efterbehandlingen. Fastighetsägare är även skyldig att upplysa om en eventuell förorening inför fastighetsförsäljning.

Det nationella miljömålet

Det nationella miljömålet lyder:

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Förorenade områden i Sala

Hela Sala tätort är påverkat av den gruvverksamhet som bedrivits under århundraden. Föroreningarna antas ha uppkommit genom dels deposition dels från gruvverksamheten (genom utsläpp från industrin) men även genom att restprodukter (avfall) från gruvverksamheten spritts runt om i tätorten.

Kommunen har genomfört flera undersökningar med syfte att ta reda på hur stort område som är förorenat och vilka risker som finns med de förorenade områdena.

I Heby kommun har de flesta förorenade områden uppkommit i samband med småindustriell verksamhet.

Kommunens arbete med förorenade områden bedrivs på flera sätt

  • Bygg- och miljöförvaltningen har tillsyn över förorenade områden och kan ställa krav att verksamheter sanerar sina föroreningar.
  • Projekt bedrivs för att utreda riskerna med gamla historiska förorenade områden.

Vad gör jag om jag upptäcker en förorening

Den som äger eller brukar en fastighet är skyldig att genast informera tillsynsmyndigheten om det upptäcks en föroreningsskada på fastigheten och denna kan medföra skada eller olägenhet för människa eller miljön. I 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns regler om skyldighet att anmäla avhjälpandeåtgärder som uppkommit med anledning av en föroreningsskada till tillsynsmyndigheten. Detta gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa. Innan avhjälpandeåtgärder vidtas ska det anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet kan vara Samhällsbyggnadsutskottet i Sala eller Miljö- och byggnämnden i Heby och i vissa fall Länsstyrelsen. För föroreningar som orsakats av verksamheter som upphört före den 30 juni 1969 är alltid kommunen tillsynsmyndighet. I övriga fall är det beroende på i vilken omfattning en kommun har övertagit miljöskyddstillsyn från Länsstyrelsen. Bygg och miljö Sala-Heby utövar tillsynen i Sala och Heby kommuner.

Bygg och miljö Sala-Heby tar ut en tillsynsavgift per timme.1. Projekt: Sala silvergruva och Pråmån

Två undersökningar har genomförts på Sala Silvergruvas område och Pråmån.

Den första som genomfördes under 2003 begränsade sig till området kring Sala Bly AB och Pråmåns vattendrag medan undersökningen 2007 tog ett helhetsgrepp på hela gruvområdet och vattendragen kopplade till gruvan. Båda undersökningarna har varit finansierade av statligt bidrag förmedlat av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

I samband med undersökningarna 2007 inrättades projektet Miljödialog gruvan. Ett dialogprojekt för att ge transparens åt projektet samt att fungera som beslutsstöd till kommunens politiker .

Rapporterna finns under dokument. Rapporten från 2003 är uppdelad i en undersökningsrapport och en rapport med åtgärdsförslag. Rapporten från 2007 är en sammanfattning av en längre rapport.