Nämnder och förvaltningar

Sala kommun • Org.enhet: Juridiska enheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommuns politiska organisation och förvaltningsorganisation.1. Nämnder

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunverksamheten bedrivs i enlighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att våra skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen har femton ledamöter. 

Skolnämnd

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande. Nämnden har sju ledamöter.

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och ärenden inom det sociala området. Nämnden har sju ledamöter.

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av miljö- och hälsoskydd, livsmedelshygien samt alkohol och tobak. Nämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för förverkligandet av kommunens kultur- och fritidspolitiska mål. Nämnden har fem ledamöter