Eget avlopp

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-07-22

Senast uppdaterad: 2016-07-22


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Fastigheter som ligger på landsbygden saknar ofta möjlighet att koppla sitt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. På dessa fastigheter måste avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt renas lokalt så att utsläppet inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enskilda toalett- och avloppslösningar

Från ett hushåll består avloppsvattnet av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) samt vatten från toaletter (WC-vatten). Det finns fler olika metoder för att rena avloppsvatten. På avloppsguiden.se finns förutom saklig och aktuell information om systemlösningar, teknik, lagar och regler också tips om hur du kan gå tillväga för att planera inrättandet av en avloppsanläggning och hur du sluter avtal med eventuell entreprenör.

Riktlinjer för enskilda avlopp

Sala och Heby kommuner har tagit fram riktlinjer för att påvisa vilka områden inom kommunerna som kan vara extra känsliga för utsläpp från enskilda avlopp.

Urinsortering och torra toalettlösningar

För att minska belastningen på en avloppsanläggning eller för att installera ett system som underlättar kretslopp av näringsämnen finns urinsortering och torra toaletter som alternativ.

Anmälan eller tillstånd

Före nyinrättande eller förändring av avloppsanläggning ska miljöenheten kontaktas. Planera vilken anläggning du vill inrätta och lämna in ansökan/anmälan kompletterad med situationsplan som visar bl.a. läget på avloppsanläggningen, vattentäkter (egen och närboende grannars). För handläggningen av ärendet tas en avgift ut som är fastställd av Kommunfullmäktige.

Avloppsinventering

I Sala och Heby kommuner pågår en inventering av enskilda avloppsanläggningar, det vill säga av de avlopp som ej är anslutna till det kommunala avloppsnäten.