Friggebod, attefallshus

Sala kommun • Org.enhet: Byggenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Det krävs inte bygglov för att bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 25 kvadratmeter.

Friggebodar och attefallshus får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga någondera byggnad där.

Friggebod (max 15 m²)

Friggeboden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets Byggregler, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Däremot får friggeboden strida mot detaljplanen. Om den friggebod som har uppförts inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Attefallshus (max 25 m²)

Att uppföra eller bygga till ett attefallshus inom detaljplan kräver inget bygglov, men däremot en anmälan till byggnadsnämnden. Om en komplementbyggnad ändras så att den blir ett komplementbostadshus är även detta en anmälningspliktig åtgärd som inte kräver lov, förutsatt att den nya byggnaden klarar lagens begränsningar.

Ett startbesked krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk.