Stöd, bidrag och stipendier

Sala kommun • Org.enhet: Kultur och fritid

Senast uppdaterad: 2016-07-27

Senast uppdaterad: 2016-07-27


Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Bakgrund och initierande beslut

Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt tillgängliggöra och levandegöra vårt kulturarv.

I enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20 § 193 utlyses ett nytt Kulturarvsstipendium á 30.000 kr och uppdrar till Kultur- och Fritidsnämnden att utarbeta statuter för samt att utlysa det nya kulturarvsstipendiet.

Sala stad är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljövård. Riksintresset har mycket höga kulturvärden som motiveras av gruvmiljön Sala silvergruva med tillhörande vidsträckta dammsystem, av lämningar efter Sala gruvby och av stadsmiljön. Utöver riksintresset för kulturmiljövård återfinns inom planområdet även ett antal fornlämningar, industriminnen, kyrkor, byggnadsminnen som bär kulturhistoriska värden med hembygdsgårdar och föreningar samt värdefulla odlings och kulturlandskap.

Kulturmiljövärdena i Sala är en viktig potential för stadens utveckling och en av våra starkaste identitetsbärare. Sala stad och kommun är genom historien främst känd för Sala Silvergruva. Gruvan har under historisk tid haft avgörande betydelse för Sveriges statsfinanser och har därmed en avgörande plats i svensk historia. Denna historiska identitet är viktig också för dagens Sala stad och kommun.

Det finns flertalet ideella aktörer och föreningar med verksamhet som på olika sätt belyser Sala kommuns historia och som är viktiga mötesplatser för kommuninvånare och besökande.