Anhörigstöd, avlastning

Sala kommun • Org.enhet: Anhörigcentrum/Anhörigstöd

Senast uppdaterad: 2016-05-17

Senast uppdaterad: 2016-05-17


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Att vara anhörig till någon som är svårt sjuk eller funktionshindrad ställer ofta mycket stora krav på oss som människor.

Två tredjedelar av all vård eller annat omhändertagande som ges i hemmet utförs av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. 1. Att söka bistånd - ett ärendes gång

När en person har svårt att klara av sina vardagliga aktiviteter kan han/hon söka hjälp hos kommunen. För att söka ett stöd från kommunen behöver man göra en ansökan, se under Blanketter och informationsmaterial. Man kan även kontakta en av kommunens handläggare för att få information.

Ansökan görs om bistånd enligt 4 kap.1§ i Socialtjänstlagen av den enskilde eller en legal ställföreträdare.
”Rätt till bistånd för livsföring i övrigt föreligger när personen på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala skäl eller av annan orsak behöver hjälp och stöd i den dagliga livsföringen och själv inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Rätten till bistånd förutsätter att biståndet är nödvändigt för en skälig levnadsnivå samt att sökande själv saknar möjlighet att skaffa sig vad han eller hon behöver. Regeln preciserar inte vilka slags insatser personen har rätt till eller hur långt kommunens biståndsskyldighet sträcker sig. Någon rätt att välja insats finns därför inte. Det prövas i en individuell bedömning av personens ansökan.”

För att konstatera vilket behov av insatser den enskilde har, görs en biståndsbedömning av en handläggare när ansökan inkommit. Detta innebär att ärendet utreds och handläggs för att leda fram till ett beslut. 

Handläggningen kan ta olika lång tid beroende på ärendets art och svårighetsgrad. Olika omständigheter och förutsättningar spelar också roll. Ibland kan exempelvis ett läkarintyg krävas. Varje ärende är unikt.

Handläggaren stävar alltid efter att ett beslut ska kunna ges den som söker så fort som möjligt.

I Sala kommun finns en ordning för utredningens genomförande. När ansökan kommit till handläggaren bokas ett möte med den enskilde och eventuellt anhöriga eller god man.

Utredning 

Görs utifrån ansökan. Den innehåller:

 • Bakgrund – vad är orsaken till att man söker
 • Tidigare insatser – har man fått insatser tidigare och vilka är dessa
 • Familj – hur ser familjeförhållandena ut
 • Boende – var och hur bor man
 • Arbete/sysselsättning – vad gör man idag eller vad har man gjort tidigare
 • Fritid/intressen 
 • Fysisk hälsa – bedömning av fysisk hälsa, funktionsnedsättningar, används  hjälpmedel?
 • Psykisk hälsa – bedömning av psykisk hälsa
 • Vardagsaktiviteter – vilka vardagsaktiviteter behöver man hjälp med att utföra?
 • Användning av alkohol/narkotika
 • Rättsliga förhållanden
 • Funktionsbedömning - vid bedömning av fysisk och psykisk hälsa kan det krävas läkarintyg och/eller bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast
 • Behovsbedömning – Vad behöver man hjälp med?
 • Mål/syfte – vad vill man uppnå med insatserna
 • Personens synpunkter

Utifrån vad som framkommit i utredningen gör handläggaren ett förslag till beslut

Kommunicering

När handläggaren gjort ett förslag på beslut skickas det till personen som sökt insatsen. Nu kan man kommentera och påtala om något inte stämmer eller önska tillägg. Kommentarer och synpunkter ska skickas in skriftligen. 

Beslut

Ansökan bifalles om den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Beslutet är tidbedömt men ska utvärderas och eventuellt omprövas innan slutdatum eller omprövas om det blir förändrade behov. 

Avslag 

Om ett beslut går den som söker emot, helt eller delvis, finns möjlighet att överklaga detta till i första hand, Förvaltningsrätten, därefter till Kammarrätten och slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen. För att få sin sak prövad i de två sista instanserna krävs att prövningstillstånd ges. Den som vill överklaga sitt beslut kan få hjälp med detta av den handläggare som fattat beslutet. 

Avgift

Beviljade insatser debiteras enligt fastställda rutiner för avgiftsdebitering inom äldre- och handikappomsorgen i Sala kommun och varierar beroende av typ av insats. 

Anhörig

Enligt Sala kommuns riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade, som träder i kraft den 1 februari 2012, kan anhöriga söka stöd i form av avlösning i hemmet eller som avlastning genom att plats beviljas för tillfälligt boende exempelvis en vecka i månaden.