Ekonomiskt bistånd/Försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen med hänvisning till 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SOL).

 

Individ- och familjeomsorg, Myndighetskontoret, Ekonomigruppen

Mottagningstelefon 0224-74 96 10
Besöksadress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Öppettider vardagar kl 9-15, lunch 11.30-13 

Mottagning  för nya ärenden tisdag, torsdag och fredag. Ring kl. 8.15-9.15.
Tfn, se ovan.

Till handläggarna

Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon och TV-avgift, bredband med mera.

Ekonomiskt bistånd ansöker man om varje månad och då följs aktuell planering upp.

Biståndet söker du personligt via Ekonomigruppens mottagning när du har prövat alla andra möjligheter att själv lösa din situation. Försörjningsstöd kan inte ges kravlöst och ska ses som ett tillfälligt ekonomiskt stöd.

Vad ingår i försörjningsstöd enligt riksnorm?

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hälsa och hygien
 • förbrukningsvaror
 • dagstidningar, telefon och TV-avgift, bredband

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

 • boendekostnader
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • a-kassa/fackföreningsavgift
 • barnomsorg
 • läkarvård
 • medicin

Försörjningsstöd omfattas av olika belopp som kallas normer. De beloppen är olika och beror på om man är ensamstående, har en barnfamilj eller har ett par förhållande. Hur mycket du eller din familj får beror på hur mycket egna inkomster du eller ni har, utgifter, hushållets storlek och ålder på barnen

Försörjningsstödet baseras på den riksnorm som bestäms av regeringen varje år. Riksnormen är lika för alla kommuner i Sverige. 

Bra att veta   

Vi som arbetar med ekonomiskt bistånd arbetar för att du som söker försörjningsstöd ska kunna försörja dig själv.

Information om personuppgiftslagen (PUL)

Handläggare i ekonomigruppen behandlar vissa uppgifter om dig och eventuella medsökande när du eller ni ansöker om försörjningsstöd. Registreringen sker enligt Sala kommuns databassystem och en personakt skapas. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera ärenden enligt Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen, PUL.

Försörjningsstöd beviljas normalt som ett bistånd som inte ska betalas tillbaka. Men det finns vissa situationer där det kan krävas tillbaka.

Återbetalning

Försörjningsstöd kan beviljas i väntan på att sökanden väntar på a-kassa eller någon annan socialförsäkringsförmån som sjukpenning, sjukersättning med mera. Detta utbetalda försörjningsstöd kan helt eller delvis krävas tillbaka.

Viktigt med riktiga uppgifter

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter gällande din ekonomi, boendesituation, arbete, och familjeförhållanden. Osanna uppgifter kan innebära att felaktigt utbetalt försörjningsstöd kan krävas tillbaka samt att en polisanmälan om bedrägeri görs.

Från och med 1 augusti 2007 är kommunerna skyldiga att polisanmäla misstanke om bidragsbrott enligt nya bidragsbrottslagen (SFS 2007:612).

Vem kan söka?

Du som har fyllt 18 år, är boende i Sala kommun kan göra ansökan om försörjningsstöd . Alla inkomster i ett hushåll räknas ihop.

Studerande på gymnasiet?

Enligt lagen är föräldrar ansvariga att försörja sina barn som läser på gymnasiet till och med det år de fyller 21 år.

Studerande på komvux eller högskola?

Alla studerande på komvux eller högskola ska söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Under sommaruppehåll kan studenter ha rätt till försörjningsstöd om man är aktivt arbetssökande och är inskriven på arbetsförmedlingen. Du måste börja söka arbete under vårterminen.

Arbetslös?

Är man arbetslös ska man vara inskriven på arbetsförmedlingen och ha en planering och vara aktivt arbetssökande. Om du erbjuds någon form av arbetsmarknadsåtgärd ska du delta. Kan man inte stå till arbetsmarknadens förfogande p g a ohälsa ska man vara sjukskriven med läkarintyg som påvisas för handläggare.

Hur söker jag?

Ring till ekonomigruppens mottagning (nya ärenden: tisdag, torsdag och fredag kl 08-15-9.15) och prata med en socialsekreterare för att få information om rätten till bistånd.

Så här går det till

 • Ring på telefon 0224-74 96 10.
 • Socialsekreterare gör vid samtalet en förhandsbedömning och du får information kring  vidare kontakt. 

Dessa kontroller gör vi

Innan vi beviljar försörjningsstöd kontrollerar vi uppgifter hos bilregistret,  skatteförvaltningen, försäkringskassan, a-kassan, alfa-kassan hyresvärden med mera. När du skriver under din ansökan godkänner du att vi kan kontrollera dessa uppgifter. Du intygar också att dina uppgifter är sanna.

Meddela förändringar

När du får försörjningsstöd är du skyldig att tala om för oss när du får inkomster, flyttar eller din familjesituation förändras.

Skyldigheter för varje ansökan om försörjningsstöd

Socialtjänsten måste ta hänsyn till alla former av ersättningar/inkomster som den som söker får. Därför kontrollerar vi följande:

 • Centrala studiestödsnämnden, CSN
 • Försäkringskassan
 • Barnbidrag
 • Sjukpenning/föräldrapenning,
 • Vårdbidrag
 • Underhållstöd
 • Bostadsbidrag
 • Pension
 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Rekryteringsbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Lön
 • AFA
 • A-kassa/Alfa
 • Retroaktiva utbetalningar

Du måste uppge samtliga former av ersättningar/inkomster som du har vid varje ansökan. Om du inte anger rätt inkomstuppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Du ska tala om för din handläggare så fort du får en annan inkomst.

Retroaktiva ersättningar

Retroaktiva ersättningar räknas som inkomst vilket kräver ekonomisk planering. Om du får ett överskott en månad, räknas det som en inkomst nästa månad.

Vilka krav ställs på dig?

 • Du ska aktivt söka arbete om du är arbetslös, du skall vara anmäld på Arbetsförmedlingen i Sala och ha en planering.
 • Du ska söka a-kassa eller alfakassa, AFA, om det är möjligt.
 • Det är obligatoriskt att delta på anvisad arbetsmarknadsåtgärd.
 • Du ska söka alla bidrag du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning eller underhållsstöd. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer om hur du söker.
 • Om du studerar ska du söka att söka vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN.
 • Om du har egna pengar på banken eller aktier, fonder, villa, bostadsrätt, sommarstuga, båt, bil eller andra tillgångar, kan detta räknas som kapital och i sin tur påverka bedömningen av rätten till bistånd.
 • Sambos, gifta eller registrerade partners måste i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

Det här kan du göra själv innan

 • Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst måste du kontakta dem och kontrollera att din avgift är rätt med den inkomst du har idag.
 • Om du har skulder ska du i första hand göra upp en avbetalningsplan med den person eller instans du är skyldig pengar.  Tips om detta får du hos kommunens budget- och skuld rådgivning.

Om du lever på existensminimum och har förbehållsbelopp hos Kronofogden och är i behov av tandvård, glasögon, medicin med mera, kan du ta kontakt med dem för att sänka ditt förbehållsbelopp.

Att överklaga

Är du missnöjd med ett beslut om ekonomiskt bistånd, har du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (Förvaltningsdomstol).

Hur överklagar man?

 • Du måste skicka ditt överklagande till den handläggare som har fattat beslutet.
 • Överklagandet måste komma in till handläggaren inom 3 veckor efter att du har  fått beslutet.
 • Socialsekreterare gör en omprövning av beslutet. 
 • Om beslutet inte omprövas, alltså inte ändras, skickar din socialsekreterare in dessa handlingar tillsammans med ditt överklagande till förvaltningsrätten för prövning.
Redaktör: Berit Lundqvist
Informationsansvarig: Mauro Pliscovaz
Uppdaterad den 8 december 2015

Skriv ut den här sidanSkriv ut