Funktionsnedsättning LSS

Kommunernas vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lättläst 

Om du har en funktionsnedsättning
kan du få hjälp av kommunen

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
avgör vem som har rätt att få hjälp.
Hjälpen kan vara att få en särskild bostad
eller ett arbete som passar dig.
Du kan också få hjälp med
att göra saker på din fritid.
I Sala finns flera olika boenden
för dig som har en funktionsnedsättning.

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade


LSS är en lag som är till för dig som behöver
extra mycket hjälp.
Lagen ska se till att du får den hjälp du behöver.

Här kan du läsa lagen på lättläst

Om du vill fråga något kan du ringa till  

Dijana Iveta Sörell, telefonnummer 0224-74 90 77
Annika Rosberg, telefonnummer 0224-74 90 80
Elvira Sverkersson, telefonnummer 0224-74 90 75

 

Lagarna om stöd och service till vissa funktionshindrade

Behovet av en särskild lag för att trygga tillvaron för personer med omfattande funktionshinder har sin grund i att lagar som socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte räckte till för att garantera människor med stora funktionshinder det stöd och den service de efterfrågat.

Före LSS ikraftträdande, saknade många människor med omfattande funktionshinder mycket av det som var självklart för andra människor. De flesta med omfattande funktionshinder tvingades anpassa sig till en levnadsnivå som styrdes av den kommunala ekonomin och kommunalpolitiska ambitioner, snarare än av egna behov och önskemål.

Därför var dessa lagar så viktiga när de kom. De stod för ett helt nytt sätt att tänka. Enskilda personer med omfattande funktionshinder blev myndighetsförklarade och skulle nu själva kunna få bestämma hur t.ex. den personliga assistansen skulle kunna organiseras.

Personer med rätt till insatser

Den första paragrafen i LSS beskriver de personer som har rätt till de insatser, som  nionde paragrafen anger, om de har behov av dessa och de inte tillgodoses på annat sätt.

 • Personkrets 1
  Med personkrets 1 menar man människor med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2
  Med personkrets 2 menar man människor med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • Personkrets 3
  Med personkrets 3 menar man människor med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ansökan om insatser

Det första som sker vid en ansökan om insatserna, är att en prövning görs huruvida en person tillhör personkrets enligt lagstiftningen eller inte.

Den som inte tillhör någon personkrets, kan aldrig få del av insatserna i denna speciella lagstiftning. De kan däremot i de flesta fall få hjälp från andra lagstiftningar (främst Socialtjänstlagen).

Hur ansöker jag?

På ansökningsblanketten (se SJÄLVSERVICE) finns information om vilka insatser Du kan ansöka om.  Fyll i en ansökningsblankett och lämna den till vård- och omsorgsförvaltningen.

Var ansöker jag?

Hos LSS-handläggare inom Sala kommun.

Besöksadress: Fredsgatan 23 i Sala (Förvaltningskontoret Vård och Omsorg)
Postadress: Box 304, 733 25 SALA
Du kan nå en handläggare genom att ringa till kommunens växel,
tfn 0224-74 70 00

Ansökningsblanketter

Se kolumn till höger.

Hur behandlar vi en ansökan?

En handläggare bedömer efter hembesök, besök och/eller vårdplanering:

 • om Du tillhör personkretsen
 • om Du har behov av någon av de insatser LSS ger rätt till
 • om Du inte får Ditt behov tillgodosett på annat sätt om du tillhör personkretsen i LSS.

Till utredningen kan behöva inhämtas erforderliga uppgifter från andra myndigheter, detta kan endast ske med Ditt medgivande. Alla uppgifter som inhämtas blir sekretessbelagda. Efter ansökan och utredning får Du ett skriftligt beslut på vilka insatser som beviljats eller avslagits. Utredningen skall ske skyndsamt.

Hur överklagar man ett beslut?

Den som inte är nöjd ett beslut (helt eller delvis) kan överklaga det hos länsrätten.

Överklagan skall ställas till länsrätten men skickas till Vård och omsorgsförvaltningen, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala.

För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Vård och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag Du fick beslutet. Har Ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till länsrätten om Vård och omsorgsnämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Du har begärt.

Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av Dig.
Tala om vilket beslut det är Du överklagar och ange varför Du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring Du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som Du anser stöder Din uppfattning.

Om något är oklart eller om Du vill ha hjälp att överklaga beslutet kan du vända Dig till den som fattat beslutet.

Avgifter

I huvudsak är rättigheterna enligt LSS kostnadsfria för den enskilde men kommunen får ta ut avgift för bostad (hyra) samt fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter.

Det betyder att personlig assistans är kostnadsfri för den enskilde, oavsett om assistansen är över eller under 20 timmar i veckan, så länge som den erhållits med stöd av LSS.

Regeringsrätten har emellertid sagt att resor till och ifrån daglig verksamhet inte är avgiftsbefriade. Detta är en skillnad mot vad som gällde enligt omsorgslagen.

Individuell plan

I samband med att en insats enligt LSS beslutas kan den enskilde begära en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den enskilde. Den individuella planen görs i samråd med de som har med den enskilde att göra samt den enskilde. De målsättningar som anges i denna följs upp.

Vem utför insatsen?

I Sala finns personal som har ansvaret för utförandet, till exempel gruppbostadspersonal, ledsagare, personliga assistenter, avlösare och kontaktpersoner. Det finns även personer på korttidsboenden, inom olika former av sysselsättning  o s v som ansvarar för verkställigheten av det beviljade beslutet

MÅL LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

MÅL för verksamhet och insatser enligt LSS i Sala kommun är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och ge funktionshindrade full delaktighet i samhällslivet samt skapa möjlighet för dem att leva som andra. De insatser som ges med stöd av LSS ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor och verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet samt i största möjliga utsträckning ge den enskilde möjlighet till inflytande.     

Tystnadsplikt enligt sekretesslagen

All personal som arbetar inom vård och omsorgsförvaltningen omfattas av sekretesslagen och har tystnadsplikt.
Det innebär att det råder sekretess kring allt som rör enskilds personliga förhållande och att ingenting får lämnas ut utan den enskildes egna samtycke.

Bestämmelserna i sekretesslagen gäller mellan olika myndigheter men även mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet, under förutsättning att dessa är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra (1 kap 3 § andra stycket SekrL).

Det innebär att

 • sekretessen gäller gentemot andra exempelvis anhöriga, andra enheter, organisationer eller myndigheter
 • sekretess inte gäller mellan socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

 

Redaktör: Berit Lundqvist
Informationsansvarig: Anneli L Sundin
Uppdaterad den 25 april 2016

Skriv ut den här sidanSkriv ut