Vård & omsorg

Välkommen till hemsidan för kommunens vård  och omsorg. Kommunen erbjuder medborgare i behov av hjälp olika typer av stöd och omsorg. Kommunen ska fungera som det yttersta skyddsnätet då barn, ungdomar och vuxna behöver stöd.


På den här sidan hittar du till exempel information om stödinsatser, ekonomiskt bistånd, familjerådgivning, missbruksvård, hemtjänst, äldreomsorg, insatser enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med mera.

I Sala kommun ska all personal inom vård och omsorg arbeta efter en fastställd värdegrund. Den utgår ifrån den enskildes rätt och vilja till självbestämmande och integritet inom ramen för de lagar som styr vår verksamhet. Arbete ska ske med individen och dennes sammanhang i fokus. Personalen ska medverka till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv. Sala kommuns värdeord; delaktighet, engagemang, tydlighet, ska genomsyra all verksamhet.

Målet med våra insatser till äldre och funktionsnedsatta är att ge en god och trygg omvårdnad utifrån den enskildes behov. Alla som kommer till våra verksamheter ska mötas av respekt.

Kontaktcenter Sala kommun
tfn 0224-74 70 00

 

Öppettider

Vardagar 08.00-16.00. Lunch 11.30-13.00.
Besöksadress Vård och Omsorg 
Fredsgatan 23, Sala
e-post vardomsorg@sala.se