Solarium

Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador så som hudrodnad, soleksem, ögonskador och olika former av hudcancer. Det finns även risk för ökning av infektionssjukdomar. För att begränsa dessa har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier ska den som bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten anmäla detta till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten öppnar för allmänheten.

Syftet med anmälan är att miljöenheten ska få kännedom om verksamheten för att kunna förebygga att människor utsätts för risker i samband med solariebesök. Miljöenheten granskar inkomna handlingar och utför sedan en inspektion av verksamheten. Beslut fattas när det finns tillräckligt beslutsunderlag. Beslutet kan innehålla villkor och även förbud om verksamheten inte uppfyller lagstiftningens krav.

Ansvar

Du som har solariesalong eller annan verksamhet där solarier upplåts för personbestrålning är skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier. Sammanfattningsvis gäller bland annat följande:

  • Alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010 ).
  • Solarierna måste vara av UV-typ 3. Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör). Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall och de rör som solariet är försett med ska vara märkt med en ekvivalenskod.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet.
  • Exponeringsschema med information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill varje solarium.
  • Ett kosmetiskt solarium ska ha ett tidur som kan ställas in så att bestrålningstiden begränsas i enlighet med tillverkarens exponeringsschema eller motsvarande anvisningar. Solariet måste även vara utrustat med en avstängningsmekanism som stänger av strålningen om tiduret av någon anledning slutar fungera. Dubbla avstängningsmekanismer ger en extra säkerhet. I solarier där detta inte funnits har det hänt att tiduret slutat fungera, kunden somnat och bränt sitt mycket illa.
  • Myndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” är obligatorisk och följande text ska alltid finnas på solariet ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
  • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Enligt 30 § Strålskyddslagen har miljöenheten även det löpande tillsynsansvar för solarieverksamhet. Detta innebär bland annat att miljöenhetens inspektörer kontinuerligt ska utföra tillsyn på verksamheter som har solarium som upplåts till allmänheten. 

 


Redaktör: Emelie Jangholt
Informationsansvarig: Emelie Jangholt
Uppdaterad den 25 februari 2015

Skriv ut den här sidanSkriv ut