Solarium

Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador så som hudrodnad, soleksem, ögonskador och olika former av hudcancer. Det finns även risk för ökning av infektionssjukdomar. För att begränsa dessa har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier ska den som bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen innan verksamheten öppnar för allmänheten.

Syftet med anmälan är att förvaltningen ska få kännedom om verksamheten för att kunna förebygga att människor utsätts för risker i samband med solariebesök. Förvaltningen granskar inkomna handlingar och utför sedan en inspektion av verksamheten. Beslut fattas när det finns tillräckligt beslutsunderlag. Beslutet kan innehålla villkor och även förbud om verksamheten inte uppfyller lagstiftningens krav.

Ansvar

Du som har solariesalong eller annan verksamhet där solarier upplåts för personbestrålning är skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier. Sammanfattningsvis gäller bland annat följande:

  • Verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska anmälas till kommunen.
  • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
  • Skyddsglasögon ska finnas för alla som använder solariet.
  • Information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill solariet.
  • Det måste finnas dubbla tidur, ett som kan ställas in på lämplig soltid och ett som slår av strömmen inom 60 minuter.
  • SSM:s affisch med solråd ska finnas anslagen intill eller på varje solarium.
  • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Enligt 30 § Strålskyddslagen har förvaltningen även det löpande tillsynsansvar för solarieverksamhet. Detta innebär bland annat att förvaltningens inspektörer kontinuerligt ska utföra tillsyn på verksamheter som har solarium som upplåts till allmänheten. 

 


Redaktör: Emelie Jangholt
Informationsansvarig: Emelie Jangholt
Uppdaterad den 6 februari 2013

Skriv ut den här sidanSkriv ut   Tipsa om den här sidanTipsa