Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är kommunens verktyg för att visa hur man på lång sikt vill att kommunen ska utvecklas med hänsyn till bland annat miljö och god resurshushållning.

Ny översiktsplan på gång

Sala kommuns översiktsplan har bedömts vara inaktuell, därför har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan inletts, se Sala kommun arbetar med en ny översiktsplan för hela kommunen. Under 2015 arbetas ett preliminärt planförslag fram, som sedan visas upp i ett slutgiltigt samråd där alla kan lämna synpunkter. Förslaget bearbetas sedan under 2016 och ställs ut för granskning, och till slut antas planen av kommunfullmäktige.

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska bland annat ange inriktningen för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön i kommunen långsiktigt ska användas. Planen ska också främja goda miljöförhållanden och långsiktigt hushålla med mark, vatten, energi och råvaror. Översiktsplanen behandlar till exempel frågor som var vi ska bygga nya bostäder, var företagsetableringar kan ske, var nya vägar ska dras fram samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska bland annat ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor.

Sala kommuns gällande översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, är från 2002 och har bedömts vara inaktuell. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår.

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktsplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressen.

I Sala kommun finns två antagna fördjupningar av översiktsplanen, en för området kring Silvergruvan ”Översiktsplan för Sahlberget” och en för tätorten Sala ”Plan för Sala stad”. Läs mer om de båda fördjupningarna under länken till vänster på sidan.

 

Redaktör: Sofia Elrud
Informationsansvarig: Sofia Elrud
Uppdaterad den 16 maj 2016

Skriv ut den här sidanSkriv ut