Bygglov och anmälan

Om du planerar att bygga om ditt hus, bygga ut eller bygga nytt behöver du i de flesta fall söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen. Byggenheten handlägger ärendetyper som i första hand regleras i Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen. Om du är osäker på om de åtgärder du planerar kräver bygglov eller anmälan är ett gott råd att fråga oss först.

Att söka bygglov eller göra en anmälan

Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Husen och den yttre miljön ska upplevas estetiskt tilltalande, vara sunda, säkra och ekologiskt hållbara. Inplaceringen i stads- eller landskapsbilden ska göras med omsorg.

Bygglovet prövas enligt Plan- och bygglagen samt utifrån vad som är angivet i respektive detaljplan. Detaljplaner, Sala kommun. Detaljplaner Heby fås via Mark och planeringsenheten Heby 0224-360 00  . Efter detta görs en bedömning om de åtgärder som ska utföras kan godkännas. Andra faktorer som väger in är placering och utformning med hänsyn till landskaps- och stadsbild eller om byggnationen medför en olägenhet för grannar. Beslut fattas därefter av politikerna i utskottet/nämnden eller, för många mindre åtgärder, av respektive handläggare på delegation. 

Klicka på länkarna nedan för att få mer information om respektive tjänst eller göra en ansökan. Vill du bara ha tillgång till blankett finns de att hämta hem via vänsterlisten.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Anmälan enligt Plan- och byggförordningen
  Om du vill installera en eldstad, väsentligt ändra konstruktionen i ditt hus, bygga komplementbyggnad 25 kvadratmeter, bygga till huvudbyggnad 15 kvadratmeter, inreda ytterligare bostad i...
 • Anmälan om kontrollansvarig
  Kontrollansvarig anmäls i samband med att du söker bygglov. Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena skall kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunska...
 • Anmälan till Sala kommuns tomtkö
  Den som önskar tomt eller småhus genom kommunens förmedling skall vara registrerad i kommunens tomt- och småhuskö.  Fördelning av tomter och småhus sker efter den turordning i vilken sökande...
 • Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov
  Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen  för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet.  I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för...
 • Ansökan om förhandsbesked
  Förhandsbesked innebär en lämplighetsprövning för nybyggnation på en utpekad plats, d v s en lokaliseringsprövning. Syftet är att byggherren/sökande ska kunna få ett första besked för att kunna...
 • Ansökan om ny/ändrad detaljplan
  I en detaljplan anges vilket ändamål som tillåts på marken, exempelvis bostäder, handel eller industri. Det kan också finnas bestämmelser om hur stora byggnader får vara och hur de ska utformas. Om...
 • Boka bygglovsrådgivning
  Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt. Vid bygglovsrådgivningen får du träffa en av byggenhetens handläggare och får reda på sådant ...
 • Boka energirådgivning
  Energirådgivning kan vara början på ditt energibesparingsarbete. Alla kommuner har en energi- och klimatrådgivare som gratis och opartisk kan hjälpa dig att få ner din energiförbrukning....
 • Teknisk beskrivning för VA-installation
  I samband med att du gör en anmälan rörande ändring eller nyinstallation av vatten och avlopp kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler...
 • Teknisk bilaga för bygglovsansökan och anmälan
  I samband med att du söker bygglov kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler detaljer du kan ge inför handläggningen av ditt ärende desto...
 • Villkorsbesked
  Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd kan i ett villkorsbesked begära att få veta om byggnadsåtgärderna som planeras kan medföra följdkrav. Eller kanske vilken dokumentation och vilka...
Redaktör: Lena Karlsson
Informationsansvarig: Lena Karlsson
Uppdaterad den 22 april 2016

Skriv ut den här sidanSkriv ut